VN Kamýky a VN U kostelíka

Jedná se o soustavu historických vodních nádrží v lesním komplexu u Kornatic v Plzeňském kraji. Hlavním účelem rekonstrukce bylo zajištění stability zemních hrází a vybavení nádrží vhodným vypouštěcím zařízením a bezpečnostním přelivem. Součástí projektu bylo i odtěžení sedimentů ze zátopy a tím zvýšení retenční kapacity nádrží.

V zátopě u nátoku byla vyčleněna litorální zóna, kde vznikl mokřadní biotop, tzn. vytvořilo se ekologicky cenné prostředí, zároveň se zde vytvořily podmínky pro úkryt a hnízdění ptactva a prostředí pro drobné živočichy v břehových porostech nádrže.

Identifikační údaje

Projektant:Photon Water Technology s.r.o.
Dodavatel stavby:SENEA spol. s.r.o. / SM-BUILD s.r.o.
Realizace:05/2022 – 09/2023
Cena stavby:4.190.801,20 Kč bez DPH / 3.560.911,75,00 Kč bez DPH
Vodní tok:Kábovský potok
ČHP:1-10-05-0530
KÚ:Kornatice
Charakter stavby:Investiční, neinvestiční

Fotografie