Charakteristika správy toků

Správa toků – oblast povodí Berounky se sídlem v Plzni je organizační jednotkou státního podniku Lesy České republiky, která vykonává povinnosti správce drobných vodních toků v povodí řeky Berounky. Povodí Berounky se rozkládá na ploše 8 861,4 km2.

Správa toků – oblast povodí Berounky spravuje drobné vodní toky a bystřiny ve volné krajině i intravilánech obcí dle rozhodnutí o určení do správy, vydaném Ministerstvem zemědělství České republiky. Jejich správa je historicky spjatá s obhospodařováním lesních porostů. Po transformaci ZVHS se rozšířil charakter spravovaných toků o vodní toky v zemědělsky využívané krajině. Správa toků – oblast povodí Berounky vykonává správu na 3 900 km drobných vodních toků.

Výkon správy vodních toků obsahuje činnosti stanovené vodním zákonem a prováděcími vyhláškami. Hlavní činností správy je péče o určené drobné vodní toky a vodní nádrže dle platných právních předpisů. Jsou realizovány pravidelné terénní prohlídky vodních toků a vodních děl. Úpravy vodních toků, hrazení bystřin a obnova vodních nádrží, jakož i realizace protipovodňových opatření jsou prováděny s cílem stabilizovat a zlepšovat odtokové poměry v povodí, jsou zaměřeny na péči a plnění vodohospodářských a krajinotvorných funkcí. Správou toků je zajišťována komplexní projektová příprava staveb a prováděn technický dozor během jejich realizace. Majetkoprávně se vypořádávají dotčené pozemky včetně vedení agendy a správy pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s. p. Dále vede centrální evidenci vodních toků (CEVT).

Náklady na potřebná opatření na vodních tocích jsou financovány z vlastních zdrojů podniku a z dotačních prostředků. Dotační programy jsou využívány především pro financování opatření prováděných ve veřejném zájmu prostřednictvím § 35 lesního zákona, programů Ministerstva zemědělství ČR – „Prevence před povodněmi“ a „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ a programů EU – „Operační program životní prostředí“.