Charakteristika správy toků

Správa toků – oblast povodí Berounky se sídlem v Plzni je organizační jednotkou státního podniku Lesy České republiky, která vykonává povinnosti správce drobných vodních toků v povodí řeky Berounky.

Oblast povodí Berounky se dle územně-správního členění České republiky rozkládá na území Plzeňského, Karlovarského a Středočeského kraje. Zasahují do něj čtyři velkoplošná chráněná území: CHKO Šumava, CHKO Český les, CHKO Křivoklátsko a CHKO Brdy. Samotná Berounka vzniká na severním okraji Plzně soutokem čtyř řek odvodňujících plzeňskou kotlinu – Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy, přičemž za bod, od kterého nese řeka své jméno, je označován soutok Mže a Radbuzy. Povodí Berounky se rozkládá na ploše 8 861,4 km2 a její délka od soutoku k ústí činí 138,8 km.

Činnost správy zajišťuje celkem 19 pracovníků – vedoucí správy toků, zástupce správy toků, správci toků, referenti pro provozní a technickou činnost, referenti pro katastr, referenti pro finanční a technickou činnost a referent CEVT v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. zákona o vodách

Správa toků – oblast povodí Berounky spravuje drobné vodní toky a bystřiny ve volné krajině i intravilánech obcí dle rozhodnutí o určení do správy, vydaném Ministerstvem zemědělství České republiky. Jejich správa je historicky spjatá s obhospodařováním lesních porostů. Po transformaci ZVHS se rozšířil charakter spravovaných toků o vodní toky v zemědělsky využívané krajině. Správa toků – oblast povodí Berounky vykonává správu na 3 900 km drobných vodních toků.

Výkon správy vodních toků obsahuje činnosti stanovené vodním zákonem a prováděcími vyhláškami. Hlavní činností správy je péče o určené drobné vodní toky a vodní nádrže dle platných právních předpisů, včetně zajištění technicko – bezpečnostního dohledu. Jsou realizovány pravidelné terénní prohlídky vodních toků a vodních děl, vysazovány břehové porosty a doprovodné porosty druhové a prostorové skladby. Úpravy vodních toků a hrazení bystřin, jakož i realizace protipovodňových opatření jsou prováděny s cílem stabilizovat a zlepšovat odtokové poměry v povodí, jsou zaměřeny na péči a plnění vodohospodářských, půdoochranných a krajinotvorných funkcí. Správou toků je zajišťována komplexní projektová příprava staveb a prováděn technický dozor během jejich realizace. Majetkoprávně se vypořádávají dotčené pozemky včetně vedení agendy a správy pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s. p. Evidence pozemků, na kterých se nacházejí koryta vodních toků, příprava podkladů pro uzavírání smluv. Dále vede centrální evidenci vodních toků (CEVT), včetně zpracování podkladů pro statistiku na úseku vodního hospodářství. Správa toků kooperuje s vodoprávními orgány, orgány ochrany přírody a dalšími orgány státní správy.

Náklady na potřebná opatření na vodních tocích jsou financovány z vlastních zdrojů podniku a z dotačních prostředků. Dotační programy jsou využívány především pro financování opatření prováděných ve veřejném zájmu prostřednictvím § 35 lesního zákona, programů Ministerstva zemědělství ČR – „Prevence před povodněmi“ a „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“, programů EU – Operační program životní prostředí (OPŽP) a Program rozvoje venkova.