LP Tyterského p. ř.km. 0,600 – 0,930 PŠ 2013

V průběhu povodní v červnu 2013 došlo ke vzniku výrazných škod na levostranném přítoku Tyterského potoka v intravilánu obce Skřivaň. Důsledkem povodňových stavů byly poškozeny stávající objekty na vodním toku LP Tyterského potoka v úseku ř. km 0,600- 0,930. Jedná se o tři kamenné stupně a úpravu koryta tvořenou příkopovými tvárnicemi, kamenným skluzem a zatrubněním. Kamenné stupně byly z části poškozené (chybějící kámen, vývařiště). Dále došlo k poškození části stávající úpravy, která je tvořena příkopovými tvárnicemi, kamenným skluzem.

Povodňová škoda se týkala z velké části intravilánu = zastavěné části obce Skřivaň, koryto zájmového úseku vodního toku se nalézá v úžlabině – strži mezi zahradami, přiléhajícími k obytným domům po obou stranách toku. V případě dalších srážkových a následných povodňových událostí hrozilo další poškození stávajících objektů a úprav na toku –  ohrožení stability břehů a nemovitostí, které se nacházejí v blízkosti vodního toku.

Z těchto důvodů bylo přistoupeno k odstranění povodňových škod, které spočívaly v provedení rekonstrukce stávajících objektů a stabilizace nátrže koryta toku v intravilánu obce Skřivaň. Vlastní koncepce technického řešení spočívala v řešení 3 stavebních objektů:

  • SO 1 Rekonstrukce kamenných stupňů ř. km 0,600 – 0,790
  • SO 2 Stabilizace nátrže koryta ř. km 0,790 – 0,850
  • SO 3 Rekonstrukce stávající úpravy ř. km 0,850 – 0,930

Tři kamenné stupně v zájmovém úseku toku byly v havarijním stavu (částečně poškozené,se zcela chybějícím vývařištěm a kamenem). Byla provedena jejich rekonstrukce doplněním kamenného zdiva na CM a rekonstrukce vývarů těžkým záhozem. Nátrž břehů koryta v délce cca 60 m byla stabilizována příčnými objekty (prahy) a mezi nimi realizován těžký kamenný zához. V délce cca 80 m provedena rekonstrukce stávajícího opevnění – výměna stávajících žlabovek, dlažba do betonového lože, doplnění kamene, přespárování.

Akce byla realizována z dotačního programu „Odstranění povodňových škod roku 2013“.

Identifikační údaje
Projektant: Agroprojekce Litomyšl spol.s r.o.
Dodavatel stavby: NAVIMOR – INVEST S.A., odštěpný závod Praha
Realizace: 09/2015 – 08/2016
Cena stavby: 4.048.508,50 Kč bez DPH
Vodní tok: LP Tyterského potoka / IDVT 10265776
ČPH: 1-11-02-1490
KÚ: k. ú. Skřivaň
Charakter stavby: stavební investice
Fotografie