LBP Berounky v km 99,5 ř.km 1,285-1,390

Na toku v intravilánu obce docházelo k erozi dna a břehů v horní části toku a k následnému splavování erodovaného materiálu do dolní části toku a následně do Berounky.  Účelem akce bylo vytvoření sedimentačního prostoru pro naplaveniny a splaveniny a tím zmenšení rizika povodní v obci.

Technické řešení spočívalo ve stabilizaci podélného a příčného profilu vhodnými opatřeními, zabránění další erozi a odstranění sedimentu z koryta toku. V rámci těchto opatření byla vybudována kamenná retenční přehrážka.

Projekt byl financován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství.

Identifikační údaje

Projektant:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Dodavatel stavby:

IRO stavební s.r.o.

Realizace:

07/2020 – 01/2022

Cena stavby:

2 356 613 Kč bez DPH

Vodní tok:

LBP Berounky v km 99,5

ČPH:

1-11-02-0880

KÚ:

Kozojedy

Charakter stavby:

Investice

 

Fotografie