Divoký potok ř. km 3,550 – 5,880

Stavba byla členěna na 3 samostatné stavební objekty:

SO 01 – Oprava kamenného stupně v ř. km 3,550, Vodokrty

 • oprava kamenného stupně, která spočívala v očištění vzdušného líce stupně a přelivné hrany tlakovou vodou (včetně plochy, která byla odhalena odstraněním destruovaných křídel dopadiště), přespárování přelivné hrany a zdiva vzdušné strany stupně (MC25)
 • kompletní rekonstrukce dopadiště (dna a křídel), dno bylo provedeno kamennou dlažbou z regulačního kamene tl. 200 mm na cementovou maltu s vyspárováním, opevnění kamenné dlažby ve dně koryta bylo provedeno na betonovou desku, napojení stávajícího kamenného stupně na novou bet. desku dopadiště bylo provedeno natrnováním pomocí ocelových trnů na chemickou kotvu
 • křídla (svahy) dopadiště byly provedeny zdivem z lomového kamene o min. tl. 400 mm s vyspárováním do betonu tl. 300 mm, sklon křídel je 2 : 1, jejich výška se postupně snižuje ve směru toku
 • zajišťovací práh na konci dopadiště byl proveden z bet. základu na podkladní beton a kamenného obkladu na cementovou maltu s vyspárováním
 • navázání na neopevněné koryto bylo provedeno záhozem s urovnáním líce

SO 02 – Oprava hrazení toku v ř. km 5,464 – 5,880, Řenče

 • v úseku ř. km 5,541 – 5,6225 bylo provedeno očištění zdí tlakovou vodou a částečné přespárování MC25
 • v úseku ř. km 5,6225 – 5,6407 bylo očištěno těleso stupně tlakovou vodou a přespárováno,
 • oprava opevnění dna byla provedena kamennou dlažbou tl. 200 mm do bet. lože
 • v úseku LB ř. km 5,6625 – 5,6665 a PB ř.km 5,6654 – 5,6756 byla provedena oprava vybudováním nového opevnění z kamene do betonu, dlažba ve dně byla ponechána
 • v úseku ř.km 5,6407 – 5,8077 bylo provedeno částečné přespárování a v místě vypadlých kamenů bylo provedeno jejich doplnění do maltového podkladu
 • v úseku PB ř.km 5,8162 – 5,8333 bylo provedeno odstranění sedimentu a oprava pravobřežní zdi byla provedena podbetonováním a vytvořením betonové paty
 • v úseku LB ř.km 5,8162 – 5,8196 byla provedena oprava opevnění dna kamennou dlažbou tl. 200 mm do bet. lože, svahy koryta byly provedeny zdivem z LK s vyspárováním
 • v úseku ř.km 5,8196 – 5,8645 bylo provedeno opevnění kamennou rovnaninou na sucho s vyklínováním
 • v úseku ř.km 5,8645 – 5,8650 – práh byl zřízen nový betonový práh na rozhraní mezi dlažbou a kamennou rovnaninou
 • v úseku ř.km 5,8650 – 5,5893 bylo provedeno očištění a částečné přespárování, na konci úseku se nachází kamenný stupeň, jehož vzdušný líc a přelivná hrana byly také očištěny a přespárovány

SO 03 – Vegetační úpravy

 • v rámci tohoto stavebního objektu bylo odstraněno 6 ks pařezů po pokácených stromech v blízkosti opravovaného kamenného stupně ve Vodokrtech

Akce byla realizována z dotačního programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

Identifikační údaje
Projektant: NDCon s.r.o., Praha
Dodavatel stavby: V&J Stavební, a.s., Horažďovice
Realizace: 10/2016 – 06/2017
Cena stavby: 1.995.670,06 Kč bez DPH
Vodní tok: Divoký potok / IDVT 10101445
ČPH: 1-10-03-0790
KÚ: k. ú. Řenče a Vodokrty
Charakter stavby: oprava a údržba
Fotografie